Η μη απογραφή ή η λάθος απογραφή περιουσιακών στοιχείων ή η νόθευση φορολογικών στοιχείων είναι δυο παραβάσεις που επιτρέπουν στην Εφορία να απορρίψει, τα βιβλία της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

Στην περίπτωση κατά την οποία, από τον φορολογικό έλεγχο τα βιβλία κριθούν ανακριβή ή ανεπαρκή, είτε δεν υπάρχουν, τότε τα έσοδα του ελεγχόμενου προσδιορίζονται εξωλογιστικά, δηλαδή με συγκεκριμένη μέθοδο, που εφαρμόζει η Εφορία και ο φόρος υπολογίζεται επί των συγκεκριμένων εσόδων.

Αν ο ελεγχόμενους επικαλεστεί απώλεια βιβλίων, αφενός θα γίνει εξωλογιστικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, ενώ σε περίπτωση που βρεθούν συμπληρωματικά στοιχεία ή οι ελεγκτές επικαλεστούν οτιδήποτε, χωρίς τα βιβλία, ο ελεγχόμενος επιτηδευματίας δεν μπορεί να τα αντικρούσει.

Δεδομένου ότι έχουν υπάρξει αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία είτε με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών είτε αναγκαστικά του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κωδικοποιεί τους λόγους για τους οποίους τα βιβλία μιας επιχείρησης ή ελεύθερους επαγγελματία απορρίπτονται και κρίνονται ανακριβή ή ανεπαρκή.

Βιβλία Β’ & Γ’ Κατηγορίας

Ειδικότερα διευκρινίζει ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:

  • Δεν απογράφει περιουσιακά στοιχεία ή απογράφει αυτά ανακριβώς.
  • Δεν εμφανίζει την πραγματική κατάσταση της επιχείρησής του.
  • Νοθεύει τα φορολογικά στοιχεία.

Όρια Ποσοστών Ακαθάριστων Εσόδων

Να σημειωθεί ότι δεν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για πράξεις ή παραλείψεις, όταν τα συνολικά οικονομικά μεγέθη μέχρι τα όρια των ποσοστών ακαθάριστων εσόδων και των αξιών που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

α) Ποσοστό 3% και για αξία μικρότερη ή ίση των 3.500 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 150.000 ευρώ.

β) Ποσοστό 2% και για αξία μικρότερη ή ίση των 18.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 150.001 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ.

γ) Ποσοστό 1% και για αξία μικρότερη ή ίση των 45.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 1.500.001 ευρώ έως και 9.000.000 ευρώ.

δ) Ποσοστό 0,5% και για αξία μικρότερη ή ίση των 90.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα από 9.000.001 ευρώ έως και 30.000.000 ευρώ.

ε) Ποσοστό 0,3% για αξία μικρότερη ή ίση των 180.000 ευρώ, για ακαθάριστα έσοδα άνω των 30.000.000 ευρώ.

Εξαιρέσεις

Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση τα οριζόμενα παραπάνω όρια δεν εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, όπως είναι:

  • Η μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, τουλάχιστον για τρεις (3) συναλλαγές στην ίδια χρήση, που διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο.
  • Η χρήση πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αξίας άνω των 880 ευρώ για κάθε στοιχείο ή μικρότερης αξίας εφόσον αθροιστικά λαμβανόμενα στην ίδια χρήση ξεπερνούν το όριο αυτό.

Λογιστικό Γραφείο TaxPlanet στη Λάρισα

Το γραφείο μας παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες ειδικές για Επαγγελματίες και Νομικά Πρόσωπα. Καλέστε μας στο 2410 610 196 και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.