Η απόφαση 2934/2017 του ΣτΕ δεν λύνει ολοκληρωτικά το ζήτημα των συμπληρωματικών στοιχείων και της επέκτασης της παραγραφής στη δεκαετία, όμως θέτει τις βάσεις ελέγχου κατά τρόπο ορισμένο, ώστε να καθοδηγηθούν οι Φορολογικές Αρχές και οι φορολογούμενοι.

Ελληνικοί Λογαριασμοί

  • Οι ελληνικοί τραπεζικοί λογαριασμοί δεν είναι συμπληρωματικά στοιχεία, καθότι οι Φορολογικές Αρχές μπορούσαν να τους έχουν στη διάθεσή τους εντός της πενταετίας.
  • Αν στους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς προκύπτει αλληλεπίδραση με αλλοδαπούς τραπεζικούς λογαριασμούς (βλ. χωρίο απόφασης «ουδόλως αφορά συναλλαγές του με την προαναφερόμενη αλλοδαπή τράπεζα»), τότε ελέγχονται οι ελληνικοί τραπεζικοί λογαριασμοί ως προς τις πιστώσεις που προέρχονται από τους αλλοδαπούς λογαριασμούς του φορολογούμενου.

Αλλοδαποί Λογαριασμοί

  •  Οι αλλοδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί είναι συμπληρωματικά στοιχεία, επομένως η παραγραφή γι’ αυτούς είναι 10 έτη από το τέλος του έτους που έπρεπε να υποβληθεί η φορολογική δήλωση.
  • Αν οι αλλοδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί ανήκουν σε τρίτον, και οι πιστώσεις γίνονται από τρίτον στον Έλληνα φορολογούμενο, τότε αυτό δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο και έχουν παραγραφεί τα προ 5ετίας έτη.

Παράταση Παραγραφής

Προκειμένου να παραταθεί η παραγραφή από πέντε σε δέκα έτη, τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να έχουν παραδοθεί στη Φορολογική Αρχή μετά την πενταετία. Αν, αντιθέτως, ήταν γνωστά στη Φορολογική Αρχή εντός της πενταετίας, δεν επεκτείνεται η παραγραφή.

Το χωρίο της απόφασης είναι το εξής:

«Συνεπώς, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν (πρβλ. ΣτΕ 3296/2008, ΣτΕ 2703/1997, ΣτΕ 2473/1996) είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια (πρβλ. ΣτΕ 2426/2002, ΣτΕ 2700/1965), ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο».

Η παραδοχή αυτή είναι πολύ σημαντική ιδίως σε υποθέσεις εικονικών τιμολογίων, καθότι στον βαθμό που στοιχεία για τα εικονικά τιμολόγια έχουν αποσταλεί στη Διοίκηση/ΔΟΥ εντός πενταετίας, δεν θεωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία και η Φορολογική Αρχή όφειλε να εκδώσει τις πράξεις καταλογισμού εντός της πενταετίας.

Πηγή: euro2day.gr

Περισσότερα άρθρα: