Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών οντοτήτων (εταιρειών) που τίθενται σε εκκαθάριση περιγράφεται στην ΠΟΛ.1060/2015, όπου και ορίζονται και συγκεκριμένες περίοδοι υποβολής, με βάση την ημερομηνία έναρξης & λήξης της εκκαθάρισης των συγκεκριμένων οντοτήτων.

Α.Χρόνος έναρξης εκκαθάρισης

Η Διοίκηση λοιπόν θεωρεί ότι ως χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) λογίζεται η ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης των αρμόδιων οργάνων (γενική συνέλευση μετόχων ή εταίρων) στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), ενώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης των μελών ή εταίρων ή του καταστατικού λύσης της εταιρείας.

Σε περίπτωση λύσης κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, ως χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης λαμβάνεται υπόψη η επομένη της ημερομηνίας λήξης της διάρκειάς της. Σε περίπτωση λύσης κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρείας με δικαστική απόφαση, ως χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που προσδιορίζεται από τη δικαστική απόφαση.

Β. Ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των εταιρειών που τίθενται σε εκκαθάριση

Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.
Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ομόρρυθμη εταιρεία με φορολογικό έτος που λήγει στις 31-12-2018 τίθεται σε εκκαθάριση στις 14-03-2019, η εταιρεία υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 30-09-2019 για το φορολογικό έτος που έληξε πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης (ήτοι, από 1-01-2019 έως 13-03-2019).

Επίσης στο παραπάνω παράδειγμα, αν στην εταιρεία συνεχίζεται η εκκαθάριση πέραν του ενός έτους και ολοκληρωθεί η εκκαθάριση στις 18-06-2020 (δηλ. συνολικό διάστημα 14-03-2019 έως 18-06-2020), υποχρεούται σε υποβολή προσωρινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι 13-04-2020 για το χρονικό διάστημα του 1ου έτους ήτοι για το διάστημα από 14-03-2019 έως 13-03-2020 και σε υποβολή οριστικής δήλωσης μέχρι τις 18-07-2020 για τα εισοδήματα ολόκληρης της περιόδου της εκκαθάρισης.

Η οριστική δήλωσης εκκαθάρισης με βάση την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β 1137/28-03-2018) υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ

Επιπρόσθετα στην εγκύκλιο επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη αυτής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους πριν από τη διακοπή ή την έναρξη της εκκαθάρισης, η τελευταία αυτή δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ομόρρυθμη εταιρεία με φορολογικό έτος που λήγει στις 31-12-2018 λυθεί χωρίς να ακολουθήσει στάδιο εκκαθάρισης στις 20-02-2019 (ημερομηνία διακοπής εργασιών), υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας μέχρι τις 20-03-2019 για το τελευταίο φορολογικό έτος που έληξε (ήτοι, από 1-01-2019 έως 20-02-2019).

Ωστόσο, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας του προηγούμενου φορολογικού έτους 2018 (ήτοι, από 1-01-2018 έως 31-12-2018) που σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. θα έπρεπε να υποβληθεί μέχρι τις 30-06-2019, θα πρέπει να προηγηθεί της υποβολής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους όπου η Ο.Ε. διέκοψε τις εργασίες της, ήτοι θα πρέπει αυτή να υποβληθεί υποχρεωτικά μέχρι τις 20-03-2019.

TaxPlanet – Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό μας γραφείο στη Λάρισα αναλαμβάνει όλα τα λογιστικά – φοροτεχνικά ζητήματα της εταιρείας σας.