Επίδομα από 54 έως 534 ευρώ ανάλογα με το χρόνο επαναλειτουργίας ή μη της επιχείρησης θα λάβουν το Μάιο οι εργαζόμενοι.

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και προβαίνουν σε παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεντρωτικά για το μήνα Μάιο ειδικό έντυπο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για την παράταση ή την ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με τη δήλωση αυτή δηλώνουν την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους, τους εργαζόμενους, των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους και συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής.

Το επίδομα

Όπως ορίζεται η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας:

  • Οι εργαζόμενοι στις κλειστές επιχειρήσεις δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού για ολόκληρο τον Μάιο η οποία ανέρχεται σε 534 ευρώ.
  • Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες που, είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, για το μήνα Μάιο 2020 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ΄ αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ.
  • Το επίδομα για τον Μάιο ξεκινάει από τα 54 ευρώ για τους εργαζόμενους που επέστρεψαν στη δουλειά τους μετά την επαναλειτουργία της επιχείρησης με κρατική εντολή και φθάνει τα 534 ευρώ για όσες επιχειρήσεις παραμείνουν κλειστές όλο το μήνα και οι εργαζόμενοι παραμείνουν σε αναστολή σύμβασης εργασίας.
  • Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που άνοιξαν τη Δευτέρα 11 Μαΐου, η αποζημίωση αφορά 10 ημέρες από 1η Μαΐου έως 10 Μαΐου και ανέρχεται σε 180 ευρώ.
  • Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που επαναλειτουργήσουν με κρατική εντολή στις 18 Μαΐου το έκτακτο επίδομα φθάνει τα 306 ευρώ και αφορά το διάστημα από 1η Μαΐου έως και 17 Μαΐου.
  • Όσοι θα επιστρέψουν στην εργασία τους μετά την επαναλειτουργία της επιχείρησης στις 25 Μαΐου δικαιούται αποζημίωση ειδικού σκοπού 432 ευρώ και αφορά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 24 Μαΐου.
  • Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
  • Στους εργαζόμενους, επιχειρήσεων-εργοδοτών της ανωτέρω παραγράφου παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί της αναλογίας των ημερών αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.