Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πλήττονται από την κρίση της πανδημίας να εξοφλήσουν τις φορολογικές οφειλές του Μαΐου κερδίζοντας έκπτωση 25%.

Με νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών δίνεται παράταση στην προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων οι οποίες κανονικά έληγαν έως το τέλος Μαΐου για όσους επιλέξουν να πληρώσουν τις βεβαιωμένες οφειλές ή τη δόση ή τις δόσεις ρυθμίσεων αντί να κάνουν χρήση της αναστολής πληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η παράταση ισχύει για όσες οφειλές έληγαν εντός του Μαΐου.

Ποιοι Οφελούνται

Ειδικότερα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου παρατείνονται έως και την 15.6.2020, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020,

α) των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των διατάξεων του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

β) των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ακίνητων που εισπράττουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια.

Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν εντός του Μαΐου 2020.

Από το ευνοϊκό μέτρο εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

Λογιστικό Γραφείο TaxPlanet στη Λάρισα

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες προς Επαγγελματίες και Ιδιώτες. Καλέστε μας στο 2410 610 196 για περισσότερες πληροφορίες.